قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1268
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1240
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1268
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1242
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5691
کلاس پرواز
E

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5691
کلاس پرواز
E